Politikernas svar på våra frågor om vårdkrisen.

Det är valår och vi behöver svar på ett par riktigt jävla viktiga frågor. Riktiga svar på riktiga frågor.

Den 10e juli ställde vi ett antal frågor till politikerna inför valet. Frågorna handlade om vårdpersonalens arbetssituation, om rekrytering till vårdutbildningar och till haveriet inom Försäkringskassan.  

VAD skall ni göra åt problemen?
HUR skall lösningen gå till och för vilka pengar?
NÄR i tiden kan vi väljare förvänta oss resultat vi faktiskt upplever?

På denna sidan kommer vi publicera deras svar. 
Senast uppdaterad: 2018-08-15

 Björn Rhodin: "-Så jag ställer frågan direkt till politikerna som skall försöka övertyga mig om att rösta på dem den 9e september. Och när jag ställer raka frågor förväntar jag mig jävligt raka svar tillbaka." Bild: Jörgen H Jönsson

Björn Rhodin: "-Så jag ställer frågan direkt till politikerna som skall försöka övertyga mig om att rösta på dem den 9e september.
Och när jag ställer raka frågor förväntar jag mig jävligt raka svar tillbaka."

Bild: Jörgen H Jönsson


Centerpartiet_NEU.svg.png

Hej Björn! 
Inledningsvis vill jag tacka för ditt personliga engagemang som du ger uttryck för i ditt inlägg. Vården och alla dess hjältar utför dagligen stordåd och räddar liv. För detta ska vi vara tacksamma och känna stor respekt.

Men svensk sjukvård lider också av problem, likt det du beskriver. Många anställda känner att de har en alldeles för tung arbetsbörda och att det stundtals är mycket stressigt. Detta parat med otillräckliga karriärs- och utvecklingsmöjligheter leder tyvärr inte sällan till sjukskrivningar. När etablerade medier rapporterar om kris i vården så är det inte särskilt konstigt att rekryteringsläget försämras. Vem vill egentligen arbeta i en sektor där det ständig är kris och dåliga arbetsvillkor? Här har vi politiskt ett ansvar både när det handlar om att göra yrket mer attraktivt genom löner  upplevd arbetsmiljö samt att sätta fokus på ledarskapet då det ofta lyfts upp som den viktigaste frågan. Men vi har också ett gemensamt ansvar att lyfta allt det fantastiska arbete som görs, hur intressant och givande det är att arbeta inom vårdsektorn.

 

Centerpartiet i Västra Götaland har under innevarande mandatperiod suttit i politisk ledning, tillsammans övriga allianspartier och Miljöpartiet. Vi delar din problembild, Björn! En sjukvårdsorganisation likt Västra Götalandsregionen, med tiotusentals anställda, är som oljetanker - det vill säga inget man vänder på en femöring. Strukturer och attityder har djupa rötter. Därför måste man arbeta målinriktat och långsiktigt för att nå resultat. 

Här vill jag därför på ett enkelt sätt redogöra för vad Centerpartiet åstadkommit i Västra Götaland under den här mandatperioden:  

- Den enskilt största satsningen i budgeten för 2018, en kvarts miljard kronor, gjorde vi på vårdens medarbetare som har sjukhusen som arbetsplats. Målsättningen är att fördubbla ob-ersättningen för samtliga personalgrupper som tar hand om patienter när vi andra sover. I skrivande stund har vi fördubblat ob-ersättningarna vid nattjänstgöring och höjt helgersättningen med 15 procent. För den enskilde medarbetaren innebär det flera tusen kronor mer i lön.   

- Vi har byggt ut möjligheterna för sjuksköterskor att få sin specialistutbildning betald. Tidigare var det bara läkare som fick sin specialistutbildning betald, och här vill vi från Centerpartiet även lyfta fler yrkesgrupper.

 •  Vi har tillfört sjukvården i Västra Götaland, under mandatperioden, nästan 6,5 miljarder kronor i generella medel. Detta har gått till mer vård för patienterna och fler anställda. Bara under 2017 nyanställdes 1235 nya medarbetare. Antalet händer i vården blir fler för varje år. Däremot råder det fortfarande brist på vissa specialister. 
   

 • Vi har inlett den största reformen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionens historia. Det handlar om miljardsatsningen på ”omställningen” av vården för mera nära vård som invånarna behöver ofta och koncentration av den högspecialiserade vården för att kunna vara jämlik och ges med högsta kvalitet och bästa möjliga patientsäkerhet.
   

 • Vi har också inlett en lika stor reform för framtidens vårdinformationsmiljö som syftar till att göra jobbet enklare för medarbetarna och ge dem mer tid över till patientnära arbete samt för invånarna att öka tillgängligheten genom exempelvis digitala lösningar för kontakt med vården, för tidsbokning, digitala vårdmöten, för information och för att själv kunna utföra åtgärder som tidigare krävde fysisk närvaro på en vårdenhet.


  Vad vill Centerpartiet genomföra framåt? 

  Nationell nivå: 

  - Inför en tillgänglighetsmiljard, som belönar de landsting och regioner som ser till att köerna till behandling kortas och att vårdgarantin uppfylls.

  - Genomför en omfattande primärvårdsreform, så att fler får en fast och trygg kontakt med vården. Läkare bör exempelvis få öppna och driva vårdcentraler oavsett specialisering.

  - Stärk patientens rätt att välja vårdgivare och förbättra informationen om kösituationen hos olika vårdgivare.

  - Utöka möjligheterna till mer nära vård genom exempelvis mobila vårdteam och digitala vårdmöten.

  - Låt läkare och sjuksköterskor jobba mer med patienter och mindre med administration.

      - Att sjuksköterskor ska få en examenspremie på 60 000 kronor efter sina första fem arbetsår.

      - Öka ytterligare möjligheten att läsa till specialistsjuksköterska med full lön.

      -  Skapa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, så att vi kan behålla de mest erfarna och duktigaste sjuksköterskorna.


  Regional nivå i Västra Götaland: 
  Inför fler mobila team som kommer hem till patienten istället för att patienten måste ta sig till vården. 

  - Fortsätt korta vårdköerna genom att optimera arbetssätt och ta hjälp av fristående vårdaktörer som kan avlasta den ordinarie verksamheten.

  - Digitalisera mera, effektivisera den planerade vården och minska administrationen.

  - Uppmuntra fler att starta företag inom vård och omsorg.

  - Fortsätt satsa resurser för att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.


  Vi i Centerpartiet tror att när vårdens medarbetare mår bra så mår även patienterna bra. Det hänger ihop. Därför måste alla goda krafter samlas för en tillgängligare och personligare vård för alla. Och en arbetsmiljö för välfärdens hjältar som ger kraft och framtidstro. Vi måste våga sätta individen framför våra tröga system. Vi måste få till en vård som är sammanhållen längs hela kedjan, där alla delar tar ett helhetsansvar och tillsammans hjälps åt för att skapa en hälso- och sjukvård där ingen faller mellan stolarna. 
   

Det är långt ifrån ett fullvärdigt svar men det tar upp några få exempel på det arbetet som vi påbörjat. Om du önskar mer utförliga svar så är du välkommen att höra av dig så samtalar jag gärna över en kopp kaffe nere i Göteborg.

 

Med vänlig hälsning Cecilia Andersson (C) 

Regionkandidat för Centerpartiet i VGR

 


Hej Björn,

Tack för ditt mail. Jag rekommenderar dig verkligen att läsa vårt program för hur vi ska göra sjukvården bättre för både patienter och anställda.

Här kan du läsa mer:

moderaterna.png

Hej Björn,

Tack för ditt mejl. Liberalerna har många idéer och förslag på hur svensk hälso- och sjukvård kan förbättras. Vi har antagit ett sjukvårdspolitiskt program som du gärna får läsa, jag bifogar det i mejlet här om du är intresserad.

ladda ned (2).png

All personal inom hälso- och sjukvården måste ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Vi vill därför låta till exempel vårdbiträden och undersköterskor avlasta sjuksköterskor och annan legitimerad personal. Vi vill också införa en specialistutbildning för sjuksköterskor som ska ges inom ramen för yrkeslivet, där statens medel för studiemedel förs över till sjukvårdshuvudmännen för att finansiera studielön för medarbetare så att de inom ramen för anställningarna kan skapa goda förutsättningar för vidareutbildning.

Liberalerna anser att vårdens välutbildade, kvinnodominerade yrkesgrupper ska ha en god löneutveckling. Lönen ska sättas individuellt och vidareutbildning ska synas i lönekuvertet.

Vårdens arbetsmiljö behöver förbättras, och samtidigt måste kraven från statliga myndigheter förankras i evidens. Det kräver större anpassning till individuella förutsättningar och bättre anpassning till olika verksamheters villkor. Medarbetare inom hälso- och sjukvården måste få en modern digital arbetsmiljö som stödjer vård och behandling, som minimerar administrationen och som erbjuder interaktiva beslutsstöd som ger tillgång till den senaste medicinska kunskapen.

Alla ska kunna känna sig trygga vid långvarig eller kortvarig sjukdom. Sjukförsäkringssystemet ska se till att alla människor har en försörjning ifall de blir sjuka. Sjukförsäkringen ska vara aktiv och anpassade efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt. Vi menar att Finsammodellen, finansiell samordning inom vården, måste stärkas. Försäkringskassan ska ges i uppdrag att aktivt medfinansiera behandling och rehabiliteringsinsatser som kan sänka sjuktalen, särskilt för personer som annars riskerar långvarig sjukskrivning.

Sjukvårdens långsiktiga finansiering är en utmaning. Den demografiska strukturen kräver ett ökat utbud av vård för äldre. Den medicinska utvecklingen gör att fler kan få hjälp till hälsa och livskvalitet vilket naturligtvis är gott. Men det ställer också krav på en hållbar finansiering – och att den offentliga sjukvården gör rätt prioriteringar.

Vi liberaler anser att hälso- och sjukvården i huvudsak ska finansieras gemensamt och solidariskt. Patientavgifter ska användas för att styra vårdkonsumtionen. Detta innebär att högkostnadsskyddet förändras och kan differentieras för att öka intäkterna till vården och samtidigt skydda dem med störst behov. En utredning bör belysa sjukvårdens framtida finansiering och behovet av justeringar av patientavgifter och en höjning av högkostnadsskyddet belysas. Högkostnadsskyddet skulle till exempel kunna anpassas till patientens inkomstnivå eller på patientens behov, där nivån skulle kunna vara lägre för kroniker.


Med vänliga hälsningar,
Björn Lundberg
Utredare (L)


Hej Björn,

118-radar-sd.jpg

Nedanför finner du våra svar på enkäten du skickade.
---
Vänligen
Deniz Norgren
Informationssekreterare
Sverigedemokraterna

VAD skall ni göra åt problemen?

Vi anser att sjukvårdspersonalen är en av välfärdens absolut viktigaste yrkesgrupper. Därför vill vi genom ett flertal stora satsningar och förslag, som alla syftar på att förbättra arbetssituationen för sjukvårdens personal, göra det mer attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården. Här är några av våra förslag som vi budgeterar för:

· Kompetenslyft för sjuksköterskor
Vi vill införa ett kompetenslyft med bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor så att fler kan ges möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska.

· Undersköterska ett legitimationsyrke
Vi vill höja statusen för undersköterskeyrket. Vi vill förbättra patientsäkerheten och öka kvaliteten inom sjukvården men också att det ska bli mera attraktivt att vilja utbilda sig till undersköterska. Det är också angeläget att undersköterskor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig på betald arbetstid.

· Vårdservicepersonal inom sjukvården
Arbetssituationen för personalen inom vården är idag pressad. Undersköterskor och sjuksköterskor vill ge en mer kvalitativ vård men måste allt för ofta lägga för mycket tid till uppgifter som annan personalkategori med kortare utbildning skulle kunna göra. Vi vill att fler vårdservicepersonal anställs som kan avlasta undersköterskor som får mer tid för patienter och kan i sin tur avlasta sjuksköterskor som sedan avlastar läkare. Därmed frigörs tid för patientarbete och man åstadkommer en bättre patientsäkerhet och patientupplevelse. Ur ett medarbetarperspektiv handlar det om att tillvarata kompetenser inom såväl vårdyrken som serviceyrken.

· Vårdnära administratörer (läkarsekreterare)
Det administrativa arbetet har ökat i omfattning för läkare och sjuksköterskor. Studier visar att de lägger en betydande del av sin arbetstid på administration, vilken i stället kunde gå till det som de är utbildade för. Genom att låta läkare och sjuksköterskor vårda patienter, och vårdnära administratörer sköta journaldokumentationen och annat administrativt arbete, kommer att leda till att läkare och sjuksköterskor får mer tid för patienterna, en bättre arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet.

· Utökad möjlighet till heltid i offentlig sektor
Enligt vårt förslag ska den som har arbetat sex månader efter att provanställningen övergått i en tillsvidareanställning ha möjlighet att söka och få en heltidsanställning

· Utökad rätt till deltid
Sverigedemokraterna vill utöka möjligheterna att arbeta deltid, ned till 50 procent.
Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och detta gäller inom samtliga yrkesgrenar. Genom att utöka familjernas flexibilitet och möjlighet att vara hemma längre tid med barnet än i nuläget är ett sätt att bekämpa detta problem.

· Avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete
De dåliga arbetsvillkoren är en av huvudanledningarna till den hotande framtida bristen på vård- och omsorgspersonal. Det är uppenbart att kommunerna och landstingen inte förmår att lösa det här problemet på egen hand och att staten därför måste gå in med styrmedel och resurser.

· Stimulansbidrag för slopad karensdag
Vinsterna med att låta personal vara hemma med full lön efter smitta är flera och då inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv eftersom patienterna ska kunna vara säkra på att bli mottagna av frisk personal. Det är ofta svårt att rekrytera personal i samband med vinterkräksjukan eftersom riskerna för att själv bli sjuk och förlora pengar övervägs. En arbetsgivare som låter personal vara hemma med full lön vid sjukdom blir mer attraktiv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det bättre att ersätta anställdas inkomstbortfall än att stänga ned en hel avdelning.
Därför anslår vi ett stimulansbidrag till arbetsgivare inom vård och omsorg som låter smittad personal vara hemma med full lön utan någon karensdag.

*HUR skall lösningen gå till och för vilka pengar?

Sverigedemokraterna satsar 13 miljarder mer än regeringen över en treårsperiod på vården. Här kan ni se Sverigedemokraternas budget 2018:
https://sd.se/wp-cont…/uploads/…/10/H%C3%B6stbudget-2018.pdf

*NÄR i tiden kan vi väljare förvänta oss resultat vi faktiskt upplever?

Den dag som vi får inflytande kommer vi att påbörja förbättringsarbetet för sjukvårdspersonalen.

 

 
MP_centrerad_0.png

Hej Björn!

Tack för ditt mejl!

Hälso- och sjukvårdsfrågor ligger främst på landstingen och inte på nationell nivå och därför ser situationen också mycket olika ut i olika landsting. Miljöpartiet vill generellt öka anslagen till vården och satsa på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för vårdpersonal. Detta handlar förstås både om att vara fler som jobbar samtidigt (att arbeta som ensam läkare innebär förstås förutom att patienter blir lidande också stress för den som arbetar), men också om kortare arbetsdagar, högre löner och större möjligheter till vila. Vi vill också satsa på fler snabbspår in på arbetsmarknaden för sjukvårdspersonal som kommer till Sverige från utlandet och att dessa snabbare ska kunna verifiera sina utbildningar i Sverige, eftersom vården är full av bristyrken där vi har svårt att få personal så att det räcker för en effektiv och välfungerande vård. Det kräver både ekonomiska resurser, men också en effektivare organisering, samverkan och systemförändringar för att kunna erbjuda både patienter och vårdpersonal en dräglig tillvaro.

Det finns som sagt mycket som behöver göras på området hälsa- och sjukvård, men dessvärre är det en lång väg dit på många håll i landet. I Stockholms läns landsting har exempelvis alliansen styrt i många år, och varje år har det gjorts fler och fler nedskärningar i vården vilket har försämrat kvaliteten och situationen både för patienter och anställda. Miljöpartiet anser att det är nedskärningarna som har skapat krissituationen i vården och att vi därför ska fokusera på att stoppa de nedskärningar i välfärden som har använts för att finansiera skattelättnader.

Vi ser att vården i Sverige behöver förbättras kraftigt och detta jobbar vi ständigt för. Vi ska vara stolta över det som fungerar bra - men vi ska också ta de problem som finns på största allvar. Miljöpartiet har precis avslutat ett arbete med att ta fram en hälso- och sjukvårdspolitisk rapport, vars förslag vi kommer att ha som riktning för vår regionala politikutveckling på hälso- och sjukvårdsområdet. Här kan du läsa lite mer om Miljöpartiets hälso- och sjukvårdspolitik: https://www.mp.se/politik/halso-och-sjukvard

Hoppas detta var ett nyttigt svar på frågorna även om vi tyvärr inte kan svara för alla detaljer!

Allt gott!
  



Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna 


Björn Rhodin